Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

21 Μαΐ 2022

Νίκος Κουφάκης: Μεταμορφώσεις

MΕΤΑ ΤΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ὁ πα­τέ­ρας μου ἄρ­χι­σε νὰ ὑ­πο­δύ­ε­ται ὅ­λα τὰ πρό­σω­πα τῆς οἰ­κο­γέ­νειάς μας, ἀν­δρι­κὰ καὶ γυ­ναι­κεῖ­α, ὅ­πως ὁ Ἄ­λεκ Γκί­νες στὴν κω­μω­δί­α τῶν στούν­τιο τοῦ Ἴ­λινκ «Ὁ δέ­κα­τος τρί­τος κλη­ρο­νό­μος». Ὅ­σο περ­νοῦ­σαν τὰ χρό­νια τὸ κεί­με­νο τοῦ προ­σώ­που του ἔ­μοια­ζε νὰ σβή­νε­ται καὶ νὰ γρά­φε­ται κα­τὰ πε­ρί­στα­ση, ἕ­να πα­λίμ­ψη­στο μὲ μι­κρὲς κω­μι­κὲς ἐ­ξάρ­σεις καὶ δρα­μα­τι­κὲς ὑ­περ­βο­λὲς ποὺ ἀ­να­ζη­τοῦ­σαν δι­έ­ξο­δο. 

Η συνέχεια εδώ 

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...