Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

16 Ιουν 2012

Εμμανουήλ Ροΐδης, (1836-1904)

Ο ίδιος είχε παρομοιάσει το ύφος του με την μέθοδο της «κολοκυνθοπληγίας», δηλαδή του χτυπήματος στο κεφάλι του αναγνώστη με μια ξερή κολοκύθα. Αυτό ήταν, όπως εξηγούσε, ένα «ανθυπνωτικόν φάρμακον», δηλαδή ο μόνος τρόπος για να κρατάεισε ενδιαφέρον και εγρήγορση τον (απαίδευτο) Έλληνα αναγνώστη.

O ορισμός της λέξεως "κόμμα" ήθελεν είναι ο ακόλουθος:
Ομάς ανθρώπων ειδότων να αναγιγνώσκωσι και να ανορθογράφωσιν οίτινες ενούμενοι
υπό έναν οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι να αναβιβάσωσιν αυτόν διά παντός μέσου εις την έδραν του πρωθυπουργού ίνα παράσχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι.

Ο Ελληνικός λαός αναλίσκει τον χρόνο του εις αγόνους συζητήσεις περί κομμάτων
και κομματαρχών και άπαν το χρήμα του δαπανά εις συντήρησιν κοπαδίου
κομματικών κηφήνων, χάριν των οποίων στέργει την πενίαν, την κακοπραγίαν,
την ασημότητα και τους εμπαιγμούς του κόσμου όλου.

Οι κομματάρχαι μας εδημιούργησαν (ούτω) συμμορίας, των οποίων όμως αντί να είναι αρχηγοί, κατήντησαν απλοί μεσίται, διά των οποίων οι συμμορίαι αυταί διαπραγματεύονται προς το έθνος τα λύτρα, ανθ' ων συγκατανεύουσι να παραχωρήσωσιν αυτώ ασφάλειαν ζωής και περιουσίας. Τα λύτρα ταύτα καλούνται κατ' ευφημισμόν προϋπολογισμός.

Το δε όντως λυπηρόν είναι ότι και υποτασσόμενοι εις πάσαν ταπείνωσιν και κακουχίαν, στέργοντες να μένωμεν άοπλοι και εις πάσαν ύβριν εκτεθειμένοι, πάλιν δεν κατορθούμεν να πληρώνωμεν ολοσχερώς τα κατ' έτος εξογκούμενα ημών λύτρα, αναγκαζόμενοι να δανειζώμεθα ακαταπαύστως.

Η επιστήμη υποδεικνύει τας οικονομίας ως την μόνην σωτηρίας οδόν,
διά να αποφύγωμεν την χρεωκοπίαν. Προς ταύτην όμως ουδείς πολιτευόμενος
τολμά να τραπή, όχι εξ ελλείψεως πατριωτισμού, αλλά διότι καλώς γνωρίζει ότι αδύνατον είναι να προχωρήσει επ' αυτής, χωρίς να προσκρούση ανά παν βήμα εις συμφέροντα προσωπικά αίτινα θέλουσιν ορθωθή κατ' αυτού ως έχιδναι φαρμακεραί,
των οποίων επατήθη η ουρά.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...